Aratással kapcsolatos tájékoztatók letölthetőek itt!

 
T Á J É K O Z T A T Ó a Békés Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóság, Önkormányzatok, tűzoltó egyesületek, Békési Önkormányzati Tűzoltóság, mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők és a lakosság részére a mezőgazdasági erő- és munkagépek aratásra való felkészítéséről, valamint az aratás és a tarló és növényi hulladék égetésének szabályairól. (Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat Kiadásáról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben (továbbiakba OTSZ) foglaltak szerint.) 
I. Bevezetés
A korábbi évek tapasztalati azt mutatják, hogy a tavasz beköszöntével Békés megyében is ugrásszerűen megnő a szabadtéri tűzesetek száma. Hétvégéken, a kellemes időben sokan választanak szabadtéri programot; főznek, kerti munkát végeznek, esetleg elszáradt növényi hulladékot, tarlót és avart égetnek. A szeles időjárás azonban hozzájárul a szabadtéri tüzek kialakulásához, melyek a korábbi években, megyénkben több ezer hektárnyi területet perzseltek fel. A vonulási adataiban figyelhető meg, hogy a száraz időszakokban, illetve az aratás környékén drasztikusan megemelkedik a beavatkozások száma, a megye tűzoltó egységei gyakran megerősített szolgálattal dolgoznak. A tűzesetek számát a hatékony megelőző munka mellett az időjárás is hatással van. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság és a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség ezért fokozott odafigyelést kér a lakosságtól! Mindenki legyen tekintettel az esetlegesen érvényben lévő tűzgyújtási tilalomra és a tűzgyújtási szabályokra! A tűzvédelmi szabályokat akkor is be kell tartani, amennyiben nincs tűzgyújtási tilalom. 
II. Betakarítást megelőző gépszemle
Egész évben kiemelt figyelmet kell fordítani az erő- és munkagépek megfelelő műszaki állapotára. A megfelelő műszaki állapot a betakarítást megelőző időszakra még fokozottabb figyelmet, odafigyelést igényel, mivel egy esetlegesen az erő- és munkagépben, vagy a nem megfelelő műszaki állapotának köszönhetően az erő- és munkagép környezetében (szikrafogó hiánya, üzemanyag-, olajfolyás, olajsár, stb.) keletkezett tűz a munkagép kiégéséhez, megsemmisüléséhez vezethet, illetve a keletkezett tűz a környezetében található lábon álló gabonában, erdőkben, állatvilágban, épített környezetben, ember életben tetemes károkat okozhat. Ezért kiemelten fontos az ilyen tüzek megelőzése, illetve a már kialakult tüzek időben történő megfékezése. A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni. Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani. A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető. Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni. Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni. Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet. A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen. A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani. Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t. 
III. A betakarítás során használt gépjárművek előírásai
A betakarításban részt vevő járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie. Az éghető folyadékot az aratás helyszínére szállító tartálykocsinál – minden töltés és lefejtés után közvetlenül – az üzemben tartó vagy megbízottja köteles ellenőrizni és biztosítani a tartályok csepegés- és szivárgásmentességét. A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos. A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos. A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos. Az éghető folyadékot szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető el úgy, hogy azok bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. A gépjárműtárolóban álló jármű villamos berendezését feszültségmentesíteni kell. Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos. 
IV. Az aratás szabályai
A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni. A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni. Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos. Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni. 
V. Szérű, rostnövénytároló, kazal
A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező - robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter, - egyéb építményektől legalább 100 méter, - vasúti vágányoktól – a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve – legalább 100 méter, - közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és - nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 métertűztávolságot kell tartani. Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és szálastakarmányszükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni. A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön. A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani. A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni. Dohányozni szélcsendes időben a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad. A rostnövény osztályozása esetén egy időben legfeljebb 4 kazal vagy tárolási egység bontható meg. A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélső kazaltól 10 méteren túl sátorozható ki. A sátorozási területen minden megkezdett 10 000 m2 alapterület után 10 méteres tűztávolságot kell biztosítani. 
VI. A terményszárítás szabályai
Terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni. 
VII. Dohányzás
Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni. 
Amennyiben további kérdése merül fel a szabadtéri tűzgyújtás, illetve a kalászos betakarítás szabályaival kapcsolatban, kérem, keresse fel az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség katasztrófavédelmi hatósági osztályát. A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség elérhetőségei: Tel: 06/66 549-471 Fax:06/66 322-188 e-mail: bekescsaba.kk@katved.gov.hu

Tűzgyújtási Tilalom!

A csapadékmentes időjárás hatására fokozódik a vízhiány a talajban. A száraz, gyakran szeles, enyhe időben egyre nő a száraz fűvel, gazzal, bozóttal borított területeken a tüzesetek esélye, nagyszámú tűzeset keletkezett az elmúlt egy hétben is.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy egyeztetve a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal 2019. március 26-tól (kedd)a keleti országrészben elrendelésre kerül a tűzgyújtási tilalom.

Érintett megyék:

·         Bács-Kiskun

·         Békés!

·         Borsod-Abaúj-Zemplén

·         Csongrád

·         Hajdú-Bihar

·         Heves

·         Jász-Nagykun-Szolnok

·         Nógrád

·         Pest

·         Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az www.erdotuz.hu  vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen tájékozódhatnak.

Szolgálatba állították Kötegyán új tűzoltóautóját

2017. 11. 15. 17:25

Licska Balázs

Ünnepélyesen szolgálatba állították szerdán Kötegyánban, a kultúrház udvarán azt a tűzoltóautót, amit nemrég kapott a helyi önkéntes tűzoltó egyesület. A gépjárműfecskendőnek és az egyesületi tagoknak köszönhetően hamarabb érkezhet a segítség a bajba jutottakhoz.

Négy éve néhányan elhatározták, hogy önkéntes tűzoltó egyesületet hoznak létre, pár hónapon belül a tervből valóság lett – mondta Nemes János polgármester. Akkor tizenegyen döntöttek úgy, hogy segíteni kívánnak a bajba jutottakon, ma már több mint harminc taggal bír a civil szervezet. A következő években fiataloknak táborokat szerveztek, megalapozva a gyermek és ifjúsági tagozatot.

Később egy kilencszemélyes kisbuszt nyert pályázati úton az egyesület, majd tavaly újabb eszközökkel bővült az állomány – folytatta. Nemes János megosztotta, tavaly nyáron pár óra leforgása alatt jelentős mennyiségű csapadék hullott a településen, a víz nem tudott elfolyni, így az önkéntes tűzoltók – a hivatásos erők mellett – a gyakorlatban is kamatoztatták tudásukat, bizonyították rátermettségüket. Sikertörténetnek nevezte az egyesület történetét.

Kötegyán polgármestere jelezte, hogy az önkormányzat – ahogy eddig, úgy a jövőben is – együttműködik az egyesülettel, az erkölcsi mellett anyagi támogatást is nyújtva. Az önkéntes tűzoltók ugyanis biztonságot jelentenek, lehet kikre támaszkodni, számítani baj esetén, fontos, hogy – még ha csak néhány perccel is, de – korábban érkezhet a segítség.

– Új alapokra helyezte hét éve a kormány a katasztrófavédelem rendszerét – hangsúlyozta dr. Takács Árpád Békés megyei kormánymegbízott. Kiemelte az önkéntes tűzoltó egyesületek szerepét – amelyek fontosak a csapat-, a közösségépítés tekintetében is –, és hogy azok évről évre több pénzt kapnak, amíg 2010-ben még 100 millió forinthoz jutottak, idén már 600 millió forinthoz.

– Lényeges tényezők a katasztrófavédelem rendszerében – fogalmazott. Úgy véli, a szemléletben is változás történt, hiszen a passzív helyett megjelentek a társadalmi felelősséget vállaló, aktív állampolgárok. Fontosnak nevezte, hogy a települések is felismerik az önkéntes tűzoltó egyesületek jelentőségét, kiemelte, hogy azok települési értéket jelentenek.

 

 

 

 

 

 

 

Jó munkát kívántak

– Az önkéntes tűzoltók hozzájárulnak a biztonsághoz, ami az állam részéről első számú prioritás – hangsúlyozta dr. Takács Árpád Békés megyei kormánymegbízott. Azt pedig már dr. Kovács József országgyűlési képviselő tette hozzá, hogy a felmérések szerint az emberek számára is a leglényegesebb szempontok között szerepel a biztonság. Mint elmondta, az önkéntesség leépült rendszerét az utóbbi években újra kellett építeni. A kötegyáni önkéntes tűzoltóknak jó munkát kívánt, egyben pedig azt, hogy minél kevesebb alkalommal legyen szükség a tűzoltóautóra.

– Eddig olyan volt, mintha a zongoraművész zongora nélkül játszana – mondta Sarkadi Dániel tűzoltásvezető, utalva arra, mennyire fontos az egyesület életében, hogy kaptak egy tűzoltóautót. Kiemelte, a legjobb tudásuk szerint dolgoznak majd a településért. Kiss András tűzoltó ezredes, megbízott megyei katasztrófavédelmi igazgató az ünnepség zárásaként jó munkát kívánt az egyesületnek, a tagoknak.

 

 

 

 

 

A tűzoltóautót dr. Takács Árpád, Kiss András, Sarkadi Dániel, Nemes János és dr. Kovács József adta át. 

FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER

Forrás: https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szolgalatba-allitottak-kotegyan-uj-tuzoltoautojat-1087597/

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik!

BELTERÜLETEN

Növényi hulladékot égetni csak abban az esetben lehet, ha azt önkormányzati rendelet megengedi!

KÜLTERÜLETEN

Lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal!

(A 3000,- Ft illetékbélyeggel ellátott kérelmet legalább 10 nappal a tervezett tűzgyújtás időpontja előtt a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél kell benyújtani!)

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 • Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett!
 • Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi!
 • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.

 

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!!!

 

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉS HELYI RENDELETE!!!

KEDVES KÖTEGYÁNIAK!

A Kötegyáni Önkormányzat Képviselő-Testülete az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendeletet megalkotta.

Itt a következő linkre kattintva (3/2015 avar és kerti hulladék nyílttéri égetés) mindenki letöltheti a rendeletet és elolvashatja.

Kérünk Minden Kedves Lakost, hogy a Katasztrófavédelmi Bírságok elkerülése érdekében tartsa be a rendeletben foglaltakat.

Megértésüket köszönjük!

az ÖTE

A szén-monoxid mérgezés megelőzhető

A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja az érintettek figyelmét a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek veszélyeire. Minden fűtési szezonban hallani kéménytűzről, füstmérgezésről, szén-monoxid mérgezésről. Kellő odafigyeléssel, a vonatkozó előírások betartásával, szakmai segítség igénybevételével azonban mindezek elkerülhetőek.

A szén-monoxid mérgezés napjainkban az egyik leggyakoribb háztartásban előforduló baleset, amely sok esetben a nem megfelelő műszaki állapotú, vagy helytelenül használt tüzelőberendezések miatt következik be. A biztonságos használat érdekében a tüzelő- és fűtőberendezéseket, a kémények műszaki állapotát még idejében szakemberekkel érdemes ellenőriztetni.

Sokan egyre jobb szigetelésű nyílászárókat építtetnek be otthonaikba. Nem árt tudni, hogy ezek akár veszélyesek is lehetnek, a természetes szellőzésre ugyanis minden lakótérben szükség van. Különösen óvatosnak kell lenni ott, ahol a nyílt égésterű berendezések megfelelő légutánpótlása nem megoldott. Ezért már a nyílászáró kiválasztásánál figyelni kell a beépített szellőzőkre, és rendszeres szellőztetés révén a lakótérben is folyamatosan gondoskodni kell a friss levegőről.

A gázkészülékekkel ellátott helyiségekben érdemes szén-monoxid érzékelő készüléket is felszereltetni. A „csendes gyilkosként” emlegetett szén-monoxid ugyanis színtelen, szagtalan, toxikus gáz, amely rendkívül gyorsan öl. Meggátolja a véráramban az oxigén szállítását, a mérgezés tünetei pedig (szédülés, nehézlégzés, fejfájás, émelygés, hányinger, gyengeség, súlyos esetben ájulás) jelentkezhetnek hirtelen, vagy fokozatosan is. A megfelelően működő, karbantartott érzékelő berendezés időben jelzi a megnövekedett koncentrációt, s ezzel életet menthet.

A szén-monoxid érzékelő életet menthet, így kiemelten fontos a megfelelő minőségű berendezés beszerzése. Csak a megfelelően felszerelt és szabvány szerint gyártott készülék a megbízható. Ezek egytől egyig szavatossági idővel rendelkeznek, és rendszeres karbantartást igényelnek. Amennyiben a szavatossági idő lejár, vagy a mérőműszer ellenőrzését hanyagolják, a mérés pontatlanná válhat, téves biztonságérzetet, adott esetben pánikot keltve.

Az égéstermék-elvezető rendszer nem megfelelő műszaki állapota, vagy a tisztítás hiánya tüzek okozója is lehet, ennek érdekében a kémények időszakos ellenőrzését, tisztítását el kell végeztetni!

A káresetek elkerülése érdekében tartsuk be az alábbiakat:

 • A kémény állapotát előírt időszakonként (évente) ellenőriztessük!
 • Minden berendezés beszerelését és telepítését bízzuk szakemberre, éljünk a szaktanácsadás lehetőségével egy-egy készülék, vagy rendszer megvásárlása előtt!
 • Az időszakos és kötelező felülvizsgálatok, ellenőrzések elvégzését is bízzuk megfelelő szakképesítéssel rendelkező emberre!
 • Tegyük lehetővé a kéményseprők bejutását otthonunkba!

A feltárt hiányosságok megszüntetéséről a lehető legrövidebb időn belül gondoskodjunk!

 

Jelentős támogatás az önkéntes tűzoltó egyesületek részére

A megyei igazgatóság folyamatosan adja át a települések részére a központi pályázaton nyert új tűzoltó szakfelszereléseket.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetséggel közösen pályázatot írt ki ez év tavaszán az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrző tevékenységéhez kapcsolódó technikai ellátás javításának, az üzemeltetési költségek, valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatására.

A kitűzött célok megvalósítására 300 millió forint volt szétosztható azon egyesületek között, amelyek rendelkeznek együttműködési megállapodással a működési terület szerinti hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal és vonatkozó szakmai szempontok alapján besorolást nyertek az I-IV. kategória egyikébe.

Az idei központi költségvetés az önkéntesség elvén alapuló egyesületek iránti megbecsülése jeléül a források jelentős emelését biztosította, hiszen 2012-höz képest háromszorosára emelkedett a pályázati összeg mértéke. A pályázati kiírás alapján a különböző kategóriájú önkéntes tűzoltó egyesületek különböző mértékű támogatást igényelhettek, a legtöbb pénzre az egyes kategóriába tartozók aspirálhattak.

Békés megye vonatkozásában a pályázaton történő részvétel kiemelkedően sikeresnek tekinthető, hiszen a pályázatot benyújtó mind a 14 önkéntes tűzoltó egyesület (Battonya, Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, Kevermes, Kondoros, Köröstarcsa, Kötegyán, Mezőberény, Nagymágocs, Sarkad, Tótkomlós) közel a kategóriájának megfelelő maximális támogatást nyerte, melynek köszönhetően 10.208.722 Ft,- értékű támogatás átadása történik meg a napokban.

Gyomaendrődön a pályázaton nyert eszközök átadásán túl a város polgármestere oklevelet adott át Kiss Endre részére. A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság parancsnok-helyettese 2014. szeptember 14-én lakóháztűz során hőterhelés alatt lévő gázpalackot hozott ki az épületből sugárvédelem alatt. Cselekedetével kiemelkedő helytállást nyújtott és olyan példamutató magatartást tanúsított, amely követendő példaként szolgál.

 

Fénykép: Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Forrás:https://bekes.katasztrofavedelem.hu/hirek/2292-jelentos-tamogatas-az-onkentes-tuzolto-egyesuletek-reszere

Gyermektábor Kötegyánban

Gyerekek vakációját színesítette a tavaly szeptemberben megalakult Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület: az önkéntesség és a segítségnyújtás jegyében húsz fiatalnak szervezett tűzoltótábort.

Augusztus legszebb hete jobbnál jobb programokat kínált, a gyerekek betekintést nyerhettek a hivatásos és az önkéntes tűzoltók, a rendőrök, a mentők és a polgárőrök munkájába. Megismerkedhettek a tűzoltók feladataival, a szakfelszerelésekkel, a polgári védelem, az elsősegélynyújtás, így az önzetlenség és az önkéntesség fogalmaival.

A tábor "lakói" múzeumot látogattak, jártak a mentőállomáson, s a többi között tűzoltási, rendőrségi bemutatón is részt vettek. Az élményt filmek, különféle ügyességi vetélkedők, sorversenyek fűszerezték, a szellemi frissességet elméleti tesztekkel, a fizikait pedig a reggeli tornával és délutáni focival tartották karban.

A családi napon kicsik és nagyok mérték össze tudásukat, aztán közös főzéssel, szalonnasütéssel zárták a különleges vakációt. Szűcs János elnöknél már sokan jelezték, hogy jövőre is jelentkeznek, ha lesz tűzoltótábor - írta a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Fénykép: Szűcs János elnök - Kötegyán ÖTE

Forrás: https://hir6.hu/cikk/100983/gyermektabor_kotegyanban

 

Gyermektábor Kötegyánban
2014. augusztus 13. 11:23
Gyerekek vakációját színesítette a tavaly szeptemberben megalakult Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület: az önkéntesség és a segítségnyújtás jegyében húsz fiatalnak szervezett tűzoltótábort.

Augusztus legszebb hete jobbnál jobb programokat kínált, a gyerekek betekintést nyerhettek a hivatásos és az önkéntes tűzoltók, a rendőrök, a mentők és a polgárőrök munkájába. Megismerkedhettek a tűzoltók feladataival, a szakfelszerelésekkel, a polgári védelem, az elsősegélynyújtás, így az önzetlenség és az önkéntesség fogalmaival.

A tábor "lakói" múzeumot látogattak, jártak a mentőállomáson, s a többi között tűzoltási, rendőrségi bemutatón is részt vettek. Az élményt filmek, különféle ügyességi vetélkedők, sorversenyek fűszerezték, a szellemi frissességet elméleti tesztekkel, a fizikait pedig a reggeli tornával és délutáni focival tartották karban.

A családi napon kicsik és nagyok mérték össze tudásukat, aztán közös főzéssel, szalonnasütéssel zárták a különleges vakációt. Szűcs János elnöknél már sokan jelezték, hogy jövőre is jelentkeznek, ha lesz tűzoltótábor.

 

Fénykép: Szűcs János elnök - Kötegyán ÖTE

Forrás:https://bekes.katasztrofavedelem.hu/hirek/2223-gyermektabor-kotegyanban

Tűzkármentes aratás

 

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Éppen ezért már az aratásra történő felkészülés is kellő körültekintést igényel. Fontos a betakarítási munkálatok során alkalmazott erőgépek tűzvédelme, az aratásra, valamint a tarló, a növényi hulladék égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása.

A mezőgazdasági erő- és munkagépek

 

Évente több száz mezőgazdasági tüzet – gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet – kell eloltaniuk a tűzoltóknak. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezért felhívja az érintettek figyelmét a szabályok betartására.

 

A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő tűzoltó-készülékkel is ellátott erő- és munkagép, vagy egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.

 

A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni. Ennek tervezett időpontját nyolc nappal előbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő nyolc napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni.

Az aratás tűzvédelmi szabályai

 • Az aratási munkálatok során kötelező gondoskodni az akkumulátorok megfelelő védőburkolásáról!
 • A kipufogót és a szikratörőt legalább naponta egyszer meg kell tisztítani az éghető anyagoktól!
 • Figyelni kell arra, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez elősegítheti egy esetleges tűz terjedését!
 • A munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni!
 • A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat!
 • Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani!
 • Védőszántást kell készíteni akkor is, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani!
 •  A munkálatok közben a dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani! (Gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott pedig szükséges vizet tartalmazó edényt is elhelyezni.)
 • Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között legalább húsz méter távolságot kell tartani!
 • Vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni a kazlakat!

Előzzük meg a szabadtéri tüzeket!
 

Az enyhe és csapadékszegény telet követően igen gyorsan megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. A statisztikák azt mutatják, hogy az esetek többsége emberi gondatlanságra vezethető vissza. Előzzük meg együtt a szabadtéri tüzeket!

Avar és kerti hulladék égetése

A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem. Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartása mellett történhet. Ezek röviden a következők

 • nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
 • gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok  – készenlétben tartásáról;
 • az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt.

 A tüzek 99 százaléka emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő- és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.

Segítse az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját és figyeljen az alábbiakra:

 • Soha ne dobjon el égő cigarettacsikket!
 • Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet!
 • Gondosan oltsa el a tüzet, használjon hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet, máskülönben a szélben visszagyullad!
 • Igyekezzen a kertben is csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud izzó zsarátnokokat továbbvinni!
 • Tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
 • Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet őrizetlenül!


KÖSZÖNJÜK A LAKOSSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT ÉS SEGÍTSÉGÉT!