Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 

Alapszabálya 2017

 


2016.11.12.

Módosítva: 2017.02.21. 

 

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

I.

AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET MEGJELÖLÉSE ÉS ADATAI

1./ Az önkéntes tűzoltó egyesület elnevezése:

Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2./ Az önkéntes tűzoltó egyesület rövidített neve:

KÖTE

3./Az önkéntes tűzoltó egyesület idegen nyelvű elnevezése németül és angolul:

  • Freiwilliger Feuerwehrverband Kötegyán
  • Kötegyán Volunteer Firefighter Association

4./Az egyesület székhelye:

5725 Kötegyán, Kossuth Lajos u. 48.

5./Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban egyesület) működési területe:

A Magyar Köztársaság egész területe, kiemelten Kötegyán közigazgatási területe, szükség vagy felkérés esetén nemzetközi.

6./Az egyesület hivatalos pecsétje:

Körbélyegző, középen az önkéntes tűzoltó jelvény rajza körülötte Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnevezés.

7./Az egyesület hivatalos bélyegzője:

Téglalap alakú, benne a következő felirat:

első sor: Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület

második sor: 5725 Kötegyán, Kossuth Lajos u. 48.

harmadik sor: Adószám: 18511921-1-04

negyedik sor: Számlaszám: 11733175-20007652

Az egyesületnél rendszeresített bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni.

8./ Az egyesület önálló jogi személy és közhasznú tevékenységet folytat.

9./ Az egyesület honlapot működtet a – www.kotegyan-ote.webnode.hu - internetes címen.

 

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA

1. Tevékenysége, célja

Az Egyesület a mindenkori törvények alapján meghatározottak szerint, valamint az Egyesülethez csatlakozók célja, hogy speciális felkészültségük és ismereteik felhasználásával olyan tevékenységet folytassanak, amelyek a közösség számára hasznosak.

a.      Célok:

                               I.            Tűzoltási célok:

-          az önkéntes tűzoltás és műszaki mentés,

-          balesetek helyszínén történő segítségnyújtás,

-          vagyoni értékek megóvásában való közreműködés.

                            II.            Katasztrófa- és polgári védelmi célok:

-          katasztrófa elhárítás, (természeti- és ipari katasztrófák felszámolásában való közreműködés és segítségnyújtás),

-          katasztrófa készenlét és válaszadás,

-          eltűnt személyek felkutatásában való részvétel,

-          embertársak kimentése speciális helyzetekből,

-          veszélyes állat befogása.

                         III.            Szociális tevékenységi célok:

-          gyermek és ifjúság utánpótlás nevelés,

-          szociális segítségnyújtás,

-          szabadidő programok szervezése, lebonyolítása.

b.      Tevékenységek:

-            a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi, tűzmegelőzési, katasztrófa-, lakosság védelmi és szociális segítő feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése,

-            a helyi tűzmegelőzési, tűz-, katasztrófa-, és kárelhárítási tevékenység biztosítása,

-            szervezett keretek között – tagjai tűzvédelmi, katasztrófavédelmi és szociális szakismeretének rendszeres növelése,

-            a helyi lakosok szociális életkörülményeinek javítása, segítése,

-            tagjainak közös programok szervezése,

-            megvalósítani az egyesületi tagok önsegélyezését,

-            nevelés, oktatás, képességfejlesztés,

-            munkahely teremtési, képzési, továbbképzési, szakmai együttműködési lehetőségek felkutatása, fejlesztése,

-            szervezni és ápolni az egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatait,

-            gazdálkodási tevékenységet folytatni a tűzvédelem, a tűzmegelőzés, katasztrófavédelem, szociális segítségnyújtás és az oktatás, képzés érdekében szükséges anyagi feltételek biztosítására.

c.       A fenti tevékenysége nemcsak a tagjaira korlátozódik nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból.

d.      Vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

e.       Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja

f.       Az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítása érdekében végzi jelen közhasznú tevékenységeit.

2. Az egyesület feladata

a.) Tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását, állandó készenlét tartása nélkül.

b.) Tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a megelőző tűzvédelmi, műszaki mentési valamint kárelhárítási feladatok ellátását.

c.) A helyi információs lehetőségek széles körű felhasználásával gondoskodjon a lakosság tűzvédelmi felvilágosításáról az önkormányzat mindenkori hivatalos lapja által.

d.) Tagjait szakmai tanfolyamokon, kiképzésen, továbbképzésen, tűzoltási gyakorlatokon, valamint tűzoltó és egyéb versenyeken keresztül tegye alkalmassá az egyesület feladatainak ellátására.

e.) Gondoskodjon a rendelkezésre bocsátott tűzvédelmi és katasztrófavédelmi felszerelések őrzéséről, karbantartásáról, javíttatásáról és rendeltetésszerű használatáról

f.) Képviselje tagjai érdekeit, segítse elő az önkéntes tűzoltók részére jogszabályokban megállapított jogosultságuk biztosítását, érvényesülését.

g.) Kapcsolatot építsen ki és tart fenn civil és hivatásos szervezetekkel.

h.) Biztosítja az egyesületi tagok önsegélyezését, élet- és balesetbiztosítását.

i.) Részt vesz a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség munkájában.

j.) Gazdálkodást folytat az egyesület működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása érdekében, ennek keretében.

k.) Gyerek és ifjúsági tűzoltó rajokat szervez és szakkört működtet, ennek érdekében együttműködik a gyermek és ifjúsági intézményekkel, iskolákkal és szervezetekkel.

l.) Szociális segítséget nyújt, ennek érdekében együttműködik a helyi, megyei és országos szociális intézményekkel, szervezetekkel.

m.) Tagjaiból mentőcsoport szervezése és Kötegyán településen mentési és kárelhárítási feladatok végzése a polgármester irányításával a település helyi védelmét biztosító önkéntes egység kialakítása.

 

III.

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló szervezet, hagyományőrzés, valamint tűzoltási-, műszaki mentési-, katasztrófa elhárítási, és szociális segítségnyújtási feladatok szakszerű végrehajtására, illetve gyermek és ifjúság utánpótlás nevelésére, oktatására alakult.

Pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, EU parlamenti, országgyűlési és önkormányzati képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat.

 

IV.

AZ EGYESÜLET BEVÉTELEI ÉS FELHASZNÁLÁSA

1. Az egyesület bevételei:

a)      az egyesülethez befizetett tagsági díjak,

·         Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege: 1.200,- Ft/év (gyermek és ifjúsági tag esetén: 600,- Ft/év), amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év június 30. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

 

  •             Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év június 30. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

b)     az egyesület által szervezett rendezvények bevételei,

c)      különböző gazdasági szervek és magánszemélyek által nyújtott támogatás, hozzájárulás,

d)     az önkormányzat által biztosított támogatás,

e)      különböző pályázatokból nyert összegek,

f)       egyéb bevételek.

2. Az egyesület éves költségvetést készít, és bevételeiből, a közgyűlés döntése szerint önállóan gazdálkodik.

 

V.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA, TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE, JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK

            1. A tagság felosztása

a.) teljes jogú tag (rendes tag)

aa./ vonulós rendes tag

ab./ nem vonulós rendes tag

b.) nem teljes jogú tag

b/1. tiszteletbeli tag

b/2. pártoló tag

b/3. gyermek és ifjúsági tag

            2. A tagság feltételei

a)      az egyesület rendes tagja lehet az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki az egyesület célkitűzéseit magáévá teszi, aláveti magát az egyesület alapszabályának és

b)     aktívan részt vesz az egyesület munkájában.

b/1. Tiszteletbeli tagja az egyesületnek az az önkéntes tűzoltó, aki több éve, esetleg, évtizede tagja az egyesületnek, de kor vagy megromlott egészségi állapota miatt az aktív munkát nem tudja vállalni, és minden olyan személy, aki az egyesületért végzett munkája miatt elismerésként a közgyűlés tiszteletbeli tagjává választ.

b/2. Az egyesületnek pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, (törölt rész) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület munkájában nem tud rendszeresen részt venni, de az egyesület célkitűzéseit anyagilag vagy erkölcsileg támogatja.

b/3. Az egyesület gyermek (10-14 életévig), vagy ifjúsági szakkörének tagja (14-18 életévig) lehet az, aki felvételét kéri, és tevékenyen részt vesz az egyesületen belül a szakkör tevékenységében. Gyermek és ifjúsági tűzoltó felvételéhez előzetes szülői hozzájárulás, valamint az a tanuló oktatási intézményének tájékoztatása szükséges. A gyermek, illetőleg ifjúsági tűzoltó felvétele felett – a szakkör vezetőjének javaslatára – a szakköri gyűlés dönt.

c)      Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagfelvétel kérelem alapján történik és a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik.

·          A belépési nyilatkozatot a vezetőséghez kell benyújtani, amely szerv továbbítja a kérelmet a Közgyűlés felé.

·         A felvételt kérő akkor válik az egyesület tagjává, ha a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással a Közgyűlés határoz a tagfelvételről és az új tag 30 napon belül az önkéntes tűzoltó esküt letette.

·         Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára.

·         A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

3. A rendes tag jogai

a.) Részt vehet a közgyűlésen szavazati és tanácskozási joggal,

b.) részt vehet az egyesület-vezető szerveinek megválasztásában, valamint azokba megválasztható,

c.) részt vehet az egyesület rendezvényein, a közgyűléseken, előadásokon, klub- és egyesületi napokon, tűzoltó versenyeken, stb.

d.) viselheti az önkéntes tűzoltó egyesületek részére rendszeresített egyenruhát és jelvényt, valamint a részére adományozott rangfokozatot és kitüntetést,

e.) részesül az egyesület tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban, melyeket a tűzvédelemről és a tűzoltóságról szóló jogszabályok az önkéntes tűzoltók részére biztosítanak,

f.) az egyesület összejövetelein felszólalhat, javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá panasszal élhet az egyesület vezetőségénél, a közgyűlésnél, illetőleg a felügyeleti szervnél. Az egyesület, a vezetőség a tisztségviselők, tevékenységéről véleményt nyilváníthat.

g.) törvénysértés észlelése estén az egyesület szerveinek határozatát, döntését a tudomására hozza.

4. A nem teljes jogú tagok jogai

Az egyesület nem teljes jogú tagjai a közgyűléseken, csak tanácskozási joggal rendelkeznek, továbbá nem vehetnek részt az egyesület-vezető szerveinek megválasztásában és azokba nem választhatók. Ezek kivételével a teljes jogú tagok jogait gyakorolják.

5. A tag kötelességei

a.) Aláveti magát az alapszabály rendelkezéseinek és a szervezeti fegyelem követelményeinek.

b.) lakó- és munkahelyén, magánéletében tevékenységével és magatartásával szerezzen érvényt, illetőleg óvja meg az egyesület, az egyenruha tekintélyét,

c.) tevékenyen vegyen részt az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, feladatainak végrehajtásában, lássa el a vezetőségtől kapott feladatokat,

d) A tag szolgálati kötelességei:

·         maradéktalanul hajtsa végre az előjáróitól és feljebbvalóitól kapott parancsokat és utasításokat,

·         minden egyesületi rendezvényen (taggyűlés, közgyűlés, gyakorlat, stb.) köteles egyenruhát viselni, kivételt képez, ha nem rendelkezik még egyenruhával,

·         vegyen részt a szakmai elméleti, és gyakorlati kiképzésben, továbbképzésben, a tűzoltási gyakorlatokon, a helyi és magasabb fokozatú tűzoltóversenyeken,

·         lakó- és munkahelyén tartsa meg a tűzvédelmi szabályokat és előírásokat, lakó- és munkatársait erre nevelje,

·         terjessze, népszerűsítse körükben a tűzvédelem és az egyesület céljait, feladatait,

·         vegyen részt a tűzoltási-, műszaki mentési- és kárelhárítási feladatok végrehajtásában,

·         gondoskodjon a gondjaira, illetőleg használatára bízott tűzoltó felszerelések, eszközök, készülékek megőrzéséről, karbantartásáról és rendeltetésszerű használatáról.

e) az ifjúsági és gyermek tűzoltók kötelességei (törölt rész)

·         minden egyesületi rendezvényen (gyakorlat, oktatás, szakkör, gyűlés stb.) köteles egyenruhát viselni, kivételt képez, ha nem rendelkezik még egyenruhával,

·         vegyen részt a szakmai elméleti, és gyakorlati képzésben, továbbképzésben, a gyakorlatokon, a helyi és magasabb fokozatú tűzoltó- és katasztrófavédelmi versenyeken

·         lakó- és tanulóhelyén tartsa meg a tűzvédelmi szabályokat és előírásokat,

·         terjessze, népszerűsítse körükben a tűzvédelem és az egyesület céljait, feladatait,

·         gondoskodjon a gondjaira, illetőleg használatára bízott tűzoltó felszerelések, eszközök, készülékek rendeltetésszerű használatáról.

6. A tagság megszűnése

A tagság megszűnik kilépés, törlés, kizárás, és halál esetén, valamint, ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik.

a.) A tag részéről kilépést kezdeményezni csak a kilépési szándék 30 nappal korábbi írásbeli bejelentésével lehet. A kilépési szándékot az egyesület vezetőségének kell benyújtani. A kilépés csak a szakági vezetők (elnök vagy gazdasági vezető, raktáros) által aláírt leszerelő lap vezetőségnek történő átadása után lehetséges.

b) A tag tagsági jogviszonyának törlésére az egyesület vezetősége, illetőleg az önkéntes tűzoltóparancsnok tehet javaslatot. Törölni kell azt a tagot, aki tagsági kötelezettségeinek egy éven át írásbeli felszólításra sem tesz eleget, aki ismeretlen helyre távozott.

 c.) Tagot kizárni csak fegyelmi határozat alapján lehet.

A kizárás okai:

·         bűncselekmény elkövetése,

·         ha a tag az egyesületi tagsági jogviszonyából eredő kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti

A tag a közgyűlési kizáró határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért

d.) Törölt rész.

 

VI.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

1. Az egyesület szervei és szervezeti egységei:

a.) az egyesület közgyűlése,

b.) az egyesület vezetősége,

c.) az egyesület ellenőrző bizottsága,

d.) vonuló önkéntes tűzoltó egységek,

e.) nem vonuló önkéntes tűzoltó egységek,

f.) az egyesület ifjúsági, gyermek tagozata,

g.) nyugdíjas tagozat,

h.) mentőcsoport egységek.

2. Az egyesület önálló jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Vagyonát a gépjárműpark, a kis és nagy értékű tartós használatú felszerelések, a támogatások, adományok és a gazdálkodás bevételei alkotják.

3. Az egyesület-vezető szerveinek határozatai az egyesület minden tagjára és szervezeti egységére kötelezőek.

 

Az egyesület közgyűlése

a.)               Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot. A nem teljes jogú tagok a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vesznek részt. A közgyűlés nyilvános, azon bárki tanácskozási joggal részt vehet.

b.) A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A tisztségviselőket titkos szavazással választják meg. Határozatképességhez az egyesület teljes jogú tagjai legalább 50%+1 fő tagjának jelenléte szükséges. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Határozatképtelenség esetén, a közgyűlést 1 órán belül eredeti napirenddel ismételten össze kell hívni. Az így összehívott közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, de ezt az eredeti meghívóban a tagok számára rögzíteni kell.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

ü  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

ü  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

ü  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

ü  akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

ü  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

ü  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján, valamint a laktanya hirdetőfalán 30 napig történő közzétételével egyidejűleg.

c.) Az egyesület, ha közhasznú szervezetként működik köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni.

d.) A közhasznúsági melléklet elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

e.) Az ülések gyakorisága

A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Évenként beszámolót, 4 évenként pedig beszámolót és vezetőség választó közgyűlést kell tartani.

A tagok egyharmadának indítványára az elnök 15 napon belül rendkívüli közgyűlést köteles összehívni.

Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

1.      az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

2.      az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

3.      az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

f.) Az ülések összehívásának rendje:

A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő, kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárulnak.

g.) A közgyűlésről hitelesített jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

h.) A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

i.) A közgyűlés kizárólagos hatásköre

A jogszabályok és az alapszabály keretei között a közgyűlés határozatot hoz, illetőleg dönt az egyesületet érintő minden fontosabb ügyben. Így különösen:

Felmenti a régi vezetőséget, megválasztja az új vezetőséget a tisztségek megjelölésével, a tűzoltóparancsnokot, valamint a 3 tagú ellenőrző bizottságot 4 évenként,

megvitatja és jóváhagyja az egyesület éves munkatervét, költségvetését, vezetőség beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és elfogadja a zárszámadást,

dönt a tagok felvétele és a tagság megszűnése ügyében,

megvitatja a vezetőségnek a személyi ügyekkel kapcsolatos javaslatait és állást foglal azokban,

elbírálja a közgyűlésre érkezett indítványokat,

határoz az egyesületnek más tűzoltó egyesülettel történő egyesüléséről, az egyesület feloszlásáról,  és ez esetben az egyesületi vagyon hova fordításáról,

dönt a Szövetségi tagsági jogviszony létesítéséről,

határoz a hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben,

határoz más egyesületekkel történő együttműködésről, annak feltételeiről,

határoz az alapszabály módosításáról,

dönt a mindenkori éves tagdíjfizetés mértékéről és a kötelezettség megállapításáról,

megbízza az egyesület elnökét, a mindenkori együttműködési megállapodások megkötésére,

megbízza az egyesület elnökét a 2.000.000.- Ft (azaz két millió forint) alatti pályázatok beadásával,

dönt a 2.000.000.- Ft (azaz két millió forint) feletti pályázatok beadásáról,

a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,

az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt,

a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,

döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

 

Az egyesület vezetősége

1. Az egyesület ügyeit két közgyűlés között a vezetőség intézi. A vezetőségnek az önkéntes tűzoltóparancsnok hivatalból tagja.

A vezetőszerv határozathozatalában nem vehet rész az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, (Ptk. mindenkori jogállása szerint) élettársa a továbbiakban együtt hozzátartozó, a határozat alapján.

            kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

            bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a

            civil szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás.

2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a.) a vezetőség elnöke, vagy tagja,

b.) a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik

c.) a szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a civil szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás, illetve

d.) az a.,-c., pontban meghatározott személyek hozzátartozója

3. A vezetőség létszáma 5 fő.

Vezetőségi tisztségek:

            elnök

            titkár

            tűzoltó parancsnok

            mentőcsoport parancsnok (törölt rész)

            szociális ügyekért felelős vezető (törölt rész)

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el, távollétében írásos meghatalmazás alapján a titkár.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

4. A vezetőségi ülést az egyesület elnöke hívja össze, a vezetőség valamennyi tagjának és az ellenőrző bizottság elnökének meghívásával. A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévenként ülést tart. A vezetőség bármely tagjának indítványára az elnök 15 napon belül, rendkívüli vezetőségi ülést hív össze. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a vezetőségi üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek.

5. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképességhez a vezetőség legalább 2 / 3 –ának jelenléte szükséges.

Szakmai feladat végrehajtásával kapcsolatos határozathozatalhoz az önkéntes tűzoltóparancsnok egyetértése szükséges.

6. A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben rögzíteni kell az ülés időpontját, tárgyát, a jelenlévők és a hozzászólók számát és a hozott határozatok szövegét.

7. A vezetőség felelős a közgyűlésnek az egyesület munkájáért

8. A vezetőség valamely tagjának lemondása, vagy elhalálozása esetén a tisztség betöltéséről a legközelebbi közgyűlés határoz.

9. Beosztásokhoz rendelt feladatok

10. További összeférhetetlenségi szabályok:

A civil szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet legalább korlátozottan cselekvőképes (kivéve, ha cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta), aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és  

a./ magyar állampolgár

b./ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

c./ a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik

 

A vezetőség feladatai:

Előkészíti az éves költségvetés – beszámoló – közhasznúsági jelentés és a zárszámadási jelentés tervezetét és azt a közgyűlés elé terjeszti.

Ha közhasznúsági tevékenységet folytat, akkor a közhasznúsági jelentés tartalmazza:

számviteli beszámolót,

            támogatások felhasználását,

            a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

            az önkormányzat és a pályázatokból kapott támogatás mértékét,

            az egyesület tevékenységéről szóló rövid tartalmú beszámolót.

a.) Az egyesület éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet,

b.) szoros kapcsolatot tart fenn a helyi gazdasági egységekkel, az Önkormányzattal és a Békés megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal,

c.) megszervezi a tűzoltási és a kárelhárítási feladatok ellátását, az egyesület tagjainak riasztását, biztosítja a kivonulás feltételeit, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervben foglalt feladatok végrehajtását, 

d.) megszervezi felkérés alapján a rendezvények biztosítását,

e.) megszervezi tagjainak szakmai képzését, továbbképzését, tűzoltási gyakorlatait, továbbá segítséget nyújt a helyi és a magasabb fokozatú tűzoltóversenyek megszervezéséhez,

f.) klub és egyesületi napokat, jubileumi ünnepségeket rendez,

g.) elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a beszámolókat, javaslatokat, határozati javaslatokat,

h.) gondoskodik új tagok / teljes jogú, pártoló, gyermek, ifjúsági és nyugdíjas / szervezéséről, előkészíti továbbá a tagság megszűnésével kapcsolatos ügyeket, határoz a hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben,

i.) biztosítja a rendelkezésre bocsátott ingatlanokat, helyiségeket, tűzvédelmi felszereléseket, eszközök, készülékek stb… , állagmegóvását, rendeltetésszerű használatát, kezdeményezi karbantartásukat, időszakos ellenőrzésüket, javításukat,

j.) javaslatot tesz az egyesület céljaira szükséges költségvetési előirányzatok, költségek biztosítására az önkormányzat felé, a vonatkozó pénzügyi terv / költségvetés / összeállításához,

m.) vezeti az egyesület szolgálati könyveit, nyitó, egységkönyv, pénztárnapló, ellenőrzési könyv, stb… / és okmányai / és intézi az egyesület levelezését.

Az egyesület elnöke:

Tevékenységét társadalmi munkában látja el.

a.) Képviseli az egyesületet civil, szakmai és gazdasági fórumokon,

b.) felügyel az egyesület alapszabályszerű működésére,

c.) felügyeletet gyakorol a vezetőségi tagok tevékenysége felett, irányítja tevékenységüket,

d.) összehívja a vezetőségi üléseket, és a rendkívüli közgyűlést, (törölt rész) gondoskodik a közgyűlés, a taggyűlés és a vezetőségi ülés jegyzőkönyveinek legalább az ülést követő 15 napon belüli elkészítéséről,

e.) kiadmányozza az egyesület leveleit,

f.) jogosult pénztár és leltár vizsgálatot tartani,

g.) utalványozza a kiadásokat az egyesület költségvetésének megfelelően, attól való eltérés esetén a vezetőség hozzájárulásával,

h.) elnököl a vezetőségi üléseken, tag- és közgyűléseken.

 Az elnök akadályoztatása esetén az egyesületi titkár (törölt rész) – a részére adott írásos meghatalmazás alapján – látja el jogkörét.

 

Az egyesület titkára

Tevékenységét társadalmi munkában látja el

a.) Az elnök akadályoztatása esetén, írásos (törölt rész) meghatalmazással látja el, az elnök feladatkörét és az egyesület képviseletét (törölt rész) a civil, szakmai és gazdasági fórumokon,

b.) intézi az egyesület ügyeit, levelezését, gondoskodik az egyesülethez érkező iratok, levelek elintézéséről és a vezetőséggel ismerteti azokat,

c.) vezeti az egyesületi (vezetőségi, ellenőrző bizottsági, tag- és közgyűlés) ülések jegyzőkönyveit,

d.) kezeli az egyesület irattárát és bélyegzőjét, ellen jegyzi a pénztári bizonylatokat, vezeti a tagok nyilvántartását.

 

 

Az egyesület tűzoltó parancsnoka:

Tevékenységét társadalmi megbízásként látja el

a.) Szakmai elöljárója az egyesület tagjainak, az elnökkel mellérendeltségi viszonyban áll,

b.) képviseli az egyesületet szakmai ügyekben, a különböző szakmai jellegű megbeszéléseken, beszámolókon, parancsnoki értekezleteken, továbbképzéseken, stb…,

c.) vezeti az egyesületet a díszelgések, az alakzatban történő kivonulások, a különböző fokozatú tűzoltóversenyek, tűzoltórendezvények stb… alkalmával,

d.) megszervezi, irányítja és ellenőrzi az egyesület tűzoltó szakmai tevékenységét,

e.) közvetlenül vezeti – az állami tűzoltóság kiérkezéséig – a tűzoltási gyakorlatokat, illetőleg a tűzoltást, kárfelszámolást,

f.) irányítja, ellenőrzi az egyesület gyermek és ifjúsági tűzoltószakkörök tűzvédelmi tevékenységét,

g.) kinevezi a tűzoltó-parancsnokhelyettest, a szertárost és a gyermek- és ifjúsági szakkör vezetőjét,

g.) közvetlenül irányítja a parancsnok helyettes és az egyesületi szakkörök tevékenységét,

h.) gyakorolja a részére meghatározott fegyelmi jogkört.

           

Az egyesület tűzoltó-parancsnokhelyettese:

Tevékenységét társadalmi munkában látja el.

A parancsnok akadályoztatása vagy távolléte esetén látja el a parancsnok jogkörét a következőkben:

a.)    Szakmai elöljárója az egyesület tagjainak,

b.)              képviseli az egyesületet szakmai ügyekben, a különböző szakmai jellegű megbeszéléseken, beszámolókon, parancsnoki értekezleteken, továbbképzéseken, stb…,

c.) vezeti az egyesületet a díszelgések, az alakzatban történő kivonulások, a különböző fokozatú tűzoltóversenyek, tűzoltórendezvények stb… alkalmával,

d.) megszervezi, irányítja és ellenőrzi az egyesület szakmai tevékenységét,

e.) irányítja, ellenőrzi az egyesület gyermek és ifjúsági tűzoltószakkörök tűzvédelmi tevékenységét,

f.) közvetlenül vezeti – az állami tűzoltóság kiérkezéséig – a tűzoltási gyakorlatokat, illetőleg a tűzoltást, kárfelszámolást,

 

Az egyesület mentőcsoport parancsnoka:

Tevékenységét társadalmi munkában látja el

a.) Szakmai vezetője az egyesület mentőcsoportjának, az elnökkel mellérendeltségi viszonyban áll,

b.) képviseli az egyesület mentőcsoportját szakmai ügyekben, a különböző szakmai jellegű megbeszéléseken, beszámolókon, parancsnoki értekezleteken, továbbképzéseken, stb…,

c.) vezeti a mentőcsoport tevékenységét szakmai vizsgák, gyakorlatok és egyéb kárfelszámolási feladatok alkalmával,

d.) a települési polgármester irányításával megszervezi, irányítja és ellenőrzi a mentőcsoport szakmai tevékenységét,

g.) kinevezi a parancsnokhelyettest,

g.) közvetlenül irányítja a parancsnok helyettes tevékenységét,

           

Az egyesület mentőcsoport-parancsnokhelyettese:

Tevékenységét társadalmi munkában látja el.

A parancsnok akadályoztatása vagy távolléte esetén látja el a parancsnok jogkörét a következőkben:

a.) Szakmai vezetője az egyesület mentőcsoportjának,

b.) képviseli az egyesület mentőcsoportját szakmai ügyekben, a különböző szakmai jellegű megbeszéléseken, beszámolókon, parancsnoki értekezleteken, továbbképzéseken, stb…,

c.) vezeti a mentőcsoport tevékenységét szakmai vizsgák, gyakorlatok és egyéb kárfelszámolási feladatok alkalmával,

d.) a települési polgármester irányításával megszervezi, irányítja és ellenőrzi a mentőcsoport szakmai tevékenységét,

 

Az egyesület szociális feladatokért felelős vezetője:

Tevékenységét társadalmi megbízásként látja el

a.) Szakmai vezetője az egyesület szociális tevékenységének,

b.) képviseli az egyesületet, szociális szakmai ügyekben, a különböző szakmai jellegű megbeszéléseken, beszámolókon, értekezleteken, továbbképzéseken, stb…,

c.) vezeti az egyesület szociális tevékenységét szakmai vizsgák, gyakorlatok és egyéb feladatok alkalmával,

d.) megszervezi, irányítja és ellenőrzi az egyesület szociális feladatainak szakmai tevékenységét,

 

Az egyesületet ellenőrző bizottsága

Az egyesület ellenőrző bizottsága 3 főből áll.

Tagjai:

·         ellenőrző bizottság elnöke

·         ellenőrző bizottság tagja

·         ellenőrző bizottság tagja

Az egyesület ellenőrző bizottságának működése:

                                                            1.      Az ellenőrző bizottsági ülést a bizottság elnöke hívja össze, a bizottsági tagok és az egyesületi titkár meghívásával. A bizottság szükség szerint, de legalább negyedévenként ülést tart. A bizottság bármely tagjának indítványára az elnök 15 napon belül, rendkívüli bizottsági ülést hív össze. Az egyesület titkára az üléseken jegyzőkönyv-vezetési joggal vesz részt.

Az értesítést, amely tartalmazza:

                                   - a bizottsági ülés helyét, idejét,

                                   - a napirendi pontokat,

a bizottsági ülés időpontja előtt, legalább 15 nappal korábban kell a tagok és a titkár részére megküldeni.

                                                            2.      A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképességhez a bizottság mindhárom tagjának jelenléte szükséges.

                                                            3.      A bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben rögzíteni kell az ülés időpontját, tárgyát, a jelenlévők számát és a hozott határozatok szövegét.

                                                            4.      A bizottság valamely tagjának lemondása, vagy elhalálozása esetén a tisztség betöltéséről a legközelebbi közgyűlés határoz.

                                                            5.      A bizottság, felelős az egyesület pénzállományának ellenőrzéséért.

a.) Rendszeresen ellenőrzi az egyesület ügyvitelét és az ügyrend megtartását,

b.) háromhavonként tételesen ellenőrzi az egyesület pénztári okmányait, és a pénzállományt,

c.) ellenőrzi a tagsági díjak befizetését,

d.) vizsgálja az éves költségvetés felhasználását, és a következő évi költségelőirányzatot, észrevételeit az egyesület elnökének írásban benyújtja,

e.) a bizottság vezetője állandó meghívottként részt vesz a vezetőségi üléseken. A bizottság vezetője és tagja vezetőségi tag nem lehet.

 

Személyi feltételek, szakkör

Tevékenységüket társadalmi munkában látják el.

Önkéntes tűzoltási feladatokat az láthat el, aki 18. életévét betöltötte, egészségileg alkalmas a tűzoltási szolgálat ellátására, és rendelkezik a beosztásához szükséges szakmai ismeretekkel.

a.) Az egyesület által gyermek és ifjúsági tűzoltó szakkör szervezhető. A szakkör szervezéséhez az egyesület közgyűlésének hozzájárulása szükséges.

b.) A szakkör vezetője csak az egyesület tagja lehet. A szakkör vezetője az önkéntes tűzoltóparancsnoknak közvetlen alárendeltje

c.) A szakkör tevékenységét, feladatait, jogait a közgyűlés határozza meg

 

VII.

AZ EGYESÜLET SZAKMAI FELÜGYELETE

Az egyesület tűzvédelmi, és polgári védelmi feladatainak szakmai felügyeletét a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el.

 

VIII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Anyagi vonatkozású kötelezettségek

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

 

Az egyesület anyagi vonatkozású kötelezettségeiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel.

2. Az egyesület megszűnik:

            a) ha megszűnését a közgyűlés, háromnegyedes szótöbbséggel kimondja,

b) ha más civil szervezettel való egyesülésről háromnegyedes szótöbbséggel dönt a taggyűlés,

            c) feloszlatással,

            d) megszűnésének megállapításával.

Az egyesülete megszűnését követően, az ingó vagyonát képező felszerelések, gépjárművek, berendezések a Békés Megyei Tűzoltó Szövetséghez kerüljenek, még ingatlant képző vagyona a helyi Önkormányzathoz kerüljön.

Megszűnés esetén - a hitelezők kielégítése után-, vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a legfelsőbb szerveknek döntése szerint kell rendelkezni.

A feloszlatás vagy megszűnés megállapítása esetén a vagyon hovafordításáról a mindenkori törvényi rendelkezéseibe foglaltak a meghatározóak.

3. Fegyelmi vizsgálat

Fegyelmi vizsgálatot kell indítani az egyesület azon tagja ellen:

a)      akit a bíróság államellenes, ifjúságellenes, vagy nyereségvágyból elkövetett bűncselekményért jogerősen elítélt,

b)     akinek magatartása ellentétben áll az egyesület célkitűzéseivel, nem tartja meg az alapszabályban foglaltakat, sérti az egyesület érdekeit, vagy tevékenységét akadályozza,

c)      aki az önkéntes tűzoltói magatartással, illetőleg az egyenruha tekintélyével össze nem egyeztethető tevékenységet folytat.

A fegyelmi vizsgálatot az egyesület vezetősége folytatja le, amely döntést írásba kell foglalnia. A vezetőség határozata ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közgyűléshez lehet fellebbezést benyújtani

4. Fegyelmi fenyítések

            a) parancsnoki figyelmeztetés

            b) vezetőségi feddés

            c) közgyűlési megrovás

            d) viselt tisztségből való leváltás

            e.) kizárás a közgyűlés által

A fegyelmi fenyítés ellen, az a., és b.,pontokban meghatározott esetekben, a közgyűlés, a c., és e., esetén a jegyzőhöz, a c., és d., pontok esetén pedig a kinevezésre jogosult felettes szervhez lehet fellebbezni. A fenyítés kihirdetése után, a személyi nyilvántartásba, fel kell jegyezni.

5. Az alapszabályban nem szabályozott kérdések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), illetve a 1996.évi XXXI törvény(Tűtv.) rendelkezései az irányadóak.

6. Dokumentálás

a)      A közgyűlésről, vezetőségi ülésről, ellenőrző bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jkv. tartalmazza az ülés helyét, idejét, a határozatok tartalmát, időbeli és területi hatályát, a szavazás eredményét / támogatók, ellenzők és tartózkodók számát /.

b)     A vezető szerv döntéséről készült jegyzőkönyvet az egyesület szertárában, hirdető táblán közzé kell tenni. Az érintettekkel írásban az ülést követő 8 napon belül közölni kell.

c)      Az egyesület működése során a vezető szervek üléséről keletkezett iratokat, jkv.-et az egyesület irattárában kell elhelyezni. Az iratokat 5 éven keresztül, meg kell őrizni. Az irattárba elhelyezett iratokba az elnök, vagy a parancsnok engedélyével bárki betekinthet, a rá vonatkozó iratokról, másolatot készíthet.

d)     Az egyesület működéséről – szolgáltatásainak, igénybevételének módjáról az Önkormányzat mindenkori hivatalos lapjában megjelenteti.

 

Jelen módosított és átdolgozott Alapszabályt az egyesület 2017. 02. 21. napján megtartott közgyűlésén a megjelent tagság egyhangúan (22 fő), ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Kötegyán, 2017.02.21.

 

Kolozsi Tibor Ferencz

Egyesület elnöke

 

 

                           Kincses Géza                                               Váradi Miklós Bálint

      Egyesület mentőcsoport parancsnoka                  Egyesület tűzoltó parancsnoka

 

Jelen alapszabály 30 azaz harminc számozott oldalból áll.