Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 

Alapszabálya

 

Készült: 2013. 05. 09.

Módosítva: 2013. 07. 19., 2013. 08. 02.

 

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló szervezet, hagyományőrzés, valamint tűzoltási-, műszaki mentési-, és katasztrófa elhárítási feladatok szakszerű végrehajtására alakult.

Pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési és önkormányzati képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat.

 

I.

AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET MEGJELÖLÉSE

1./ Az önkéntes tűzoltó egyesület elnevezése:

Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2./Az egyesület székhelye:

5725 Kötegyán, Kossuth Lajos u. 48.

3./Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban egyesület) működési területe:

Kötegyán közigazgatási területe.

4./Az egyesület hivatalos pecsétje:

Körbélyegző, középen az önkéntes tűzoltó jelvény rajza körülötte Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnevezés.

5./Az egyesület hivatalos bélyegzője:

Téglalap alakú, benne a következő felirat: Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5725 Kötegyán, Kossuth Lajos u. 48. (illetve adó- és bankszámlaszám)

Az egyesületnél rendszeresített bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni.

 

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA

1. Tevékenysége, célja

a.) Az egyesület a mindenkori törvények alapján meghatározottak szerint, az (törölt rész) önkéntes tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás tevékenységet folytat.

b.) Az egyesület célja:

 • a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése
 • tagjainak közös programok szervezése
 • szervezett keretek között –tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése
 • a helyi tűzmegelőzési, tűz és kárelhárítási tevékenység biztosítása
 • szervezni és ápolni az egyesület nemzetközi kapcsolatait
 • megvalósítani az egyesületi tagok önsegélyezését
 • gazdálkodási tevékenységet folytatni a tűzvédelem érdekében szükséges anyagi feltételek biztosítására

c.) A fenti tevékenysége nemcsak a tagjaira korlátozódik nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból.

d.) Vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

e.) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja

2. Az egyesület feladata

a.) Tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását, állandó készenlét tartása nélkül.

b.) Tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a megelőző tűzvédelmi, műszaki mentési valamint kárelhárítási feladatok ellátását.

c.) A helyi információs lehetőségek széles körű felhasználásával gondoskodjon a lakosság tűzvédelmi felvilágosításáról az önkormányzat mindenkori hivatalos lapja által.

d.) Tagjait szakmai tanfolyamokon, kiképzésen, továbbképzésen, tűzoltási gyakorlatokon, valamint tűzoltó versenyeken keresztül tegye alkalmassá az egyesület feladatainak ellátására.

e.) Gondoskodjon a rendelkezésre bocsátott tűzvédelmi felszerelések őrzéséről, karbantartásáról, javíttatásáról és rendeltetésszerű használatáról

f.) Képviselje tagjai érdekeit, segítse elő az önkéntes tűzoltók részére jogszabályokban megállapított jogosultságuk biztosítását, érvényesülését.

g.) Kapcsolatot építsen ki és tart fenn civil és hivatásos szervezetekkel.

h.) Biztosítja az egyesületi tagok önsegélyezését, élet- és balesetbiztosítását.

i.) Részt vesz a Magyar Tűzoltó Szövetség munkájában.

j.) Gazdálkodást folytat az egyesület működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása érdekében, ennek keretében

k.) Gyerek és ifjúsági tűzoltó rajokat szervez, ennek érdekében együttműködik a gyermek és ifjúsági intézményekkel, iskolákkal és szervezetekkel.

 

III.

AZ EGYESÜLET BEVÉTELEI ÉS FELHASZNÁLÁSA

1. Az egyesület bevételei:

 1. az egyesülethez befizetett tagsági díjak,
 2. az egyesület által szervezett rendezvények bevételei,
 3. különböző gazdasági szervek és magánszemélyek által nyújtott támogatás, hozzájárulás,
 4. az önkormányzat által biztosított támogatás,
 5. különböző pályázatokból nyert összegek,
 6. egyéb bevételek.

2. Az egyesület éves költségvetést készít, és bevételeiből, a közgyűlés döntése szerint önállóan gazdálkodik.

 

IV.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

            1. A tagság felosztása

a.) teljes jogú tag (rendes tag)

aa./ vonulós rendes tag

ab./ nem vonulós rendes tag

b.) nem teljes jogú tag

b/1. tiszteletbeli tag

b/2. pártoló tag

b/3. gyermek és ifjúsági tag

            2. A tagság feltételei

 1. az egyesület rendes tagja lehet az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki az egyesület célkitűzéseit magáévá teszi, aláveti magát az egyesület alapszabályának és
 2. aktívan részt vesz az egyesület munkájában. A tagfelvétel kérelem alapján történik. A felvételt kérő akkor válik az egyesület tagjává, ha a közgyűlés a tagok sorába felvette, az önkéntes tűzoltó esküt letette.

b/1. Tiszteletbeli tagja az egyesületnek az az önkéntes tűzoltó, aki több éve, esetleg, évtizede tagja az egyesületnek, de kor vagy megromlott egészségi állapota miatt az aktív munkát nem tudja vállalni, és minden olyan személy, aki az egyesületért végzett munkája miatt elismerésként a közgyűlés tiszteletbeli tagjává választ.

b/2. Az egyesületnek pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, illetve magyar jogi személy, aki az egyesület munkájában nem tud rendszeresen részt venni, de az egyesület célkitűzéseit anyagilag vagy erkölcsileg támogatja.

b/3. Az egyesület gyermek (10-14 életévig), vagy ifjúsági szakkörének tagja (14-18 életévig) lehet az, aki felvételét kéri, és tevékenyen részt vesz az egyesületen belül a szakkör tevékenységében. Gyermek és ifjúsági tűzoltó felvételéhez előzetes szülői hozzájárulás, valamint az a tanuló oktatási intézményének tájékoztatása szükséges. A gyermek, illetőleg ifjúsági tűzoltó felvétele felett – a szakkör vezetőjének javaslatára – a szakköri gyűlés dönt.

3. A rendes tag jogai

a.) Részt vehet a közgyűlésen szavazati és tanácskozási joggal,

b.) részt vehet az egyesület-vezető szerveinek megválasztásában, valamint azokba megválasztható,

c.) részt vehet az egyesület rendezvényein, a közgyűléseken, előadásokon, klub- és egyesületi napokon, tűzoltó versenyeken, stb.

d.) viselheti az önkéntes tűzoltó egyesületek részére rendszeresített egyenruhát és jelvényt, valamint a részére adományozott rangfokozatot és kitüntetést,

e.) részesül az egyesület tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban, melyeket a tűzvédelemről és a tűzoltóságról szóló jogszabályok az önkéntes tűzoltók részére biztosítanak,

f.) az egyesület összejövetelein felszólalhat, javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá panasszal élhet az egyesület vezetőségénél, a közgyűlésnél, illetőleg a felügyeleti szervnél. Az egyesület, a vezetőség a tisztségviselők, tevékenységéről véleményt nyilváníthat.

g.) törvénysértés észlelése estén az egyesület szerveinek határozatát, döntését a tudomására hozza

4. A nem teljes jogú tagok jogai

Az egyesület nem teljes jogú tagjai a közgyűléseken, csak tanácskozási joggal rendelkeznek, továbbá nem vehetnek részt az egyesület-vezető szerveinek megválasztásában és azokba nem választhatók. Ezek kivételével a teljes jogú tagok jogait gyakorolják.

5. A tag kötelességei

a.) Aláveti magát az alapszabály rendelkezéseinek és a szervezeti fegyelem követelményeinek.

b.) lakó- és munkahelyén, magánéletében tevékenységével és magatartásával szerezzen érvényt, illetőleg óvja meg az egyesület, az egyenruha tekintélyét,

c.) tevékenyen vegyen részt az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, feladatainak végrehajtásában, lássa el a vezetőségtől kapott feladatokat,

d) A tag szolgálati kötelességei:

 • maradéktalanul hajtsa végre az előjáróitól és feljebbvalóitól kapott parancsokat és utasításokat,
 • vegyen részt a szakmai elméleti, és gyakorlati kiképzésben, továbbképzésben, a tűzoltási gyakorlatokon, a helyi és magasabb fokozatú tűzoltóversenyeken,
 • lakó- és munkahelyén tartsa meg a tűzvédelmi szabályokat és előírásokat, lakó- és munkatársait erre nevelje,
 • terjessze, népszerűsítse körükben a tűzvédelem és az egyesület céljait, feladatait,
 • vegyen részt a tűzoltási-, műszaki mentési- és kárelhárítási feladatok végrehajtásában,
 • gondoskodjon a gondjaira, illetőleg használatára bízott tűzoltó felszerelések, eszközök, készülékek megőrzéséről, karbantartásáról és rendeltetésszerű használatáról.

e) az ifjúsági és gyermek tűzoltók kötelességeit a közgyűlés állapítja meg.

6. A tagság megszűnése

A tagság megszűnik kilépés, törlés, kizárás, és halál esetén, valamint, ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik.

a.) A tag részéről kilépést kezdeményezni csak a kilépési szándék 30 nappal korábbi írásbeli bejelentésével lehet. A kilépési szándékot az egyesület vezetőségének kell benyújtani. A kilépés csak a szakági vezetők (elnök vagy gazdasági vezető, raktáros) által aláírt leszerelő lap vezetőségnek történő átadása után lehetséges. Utolsó két mondat törölt rész.

b) A tag tagsági jogviszonyának törlésére az egyesület vezetősége, illetőleg az önkéntes tűzoltóparancsnok tehet javaslatot. Törölni kell azt a tagot, aki tagsági kötelezettségeinek egy éven át írásbeli felszólításra sem tesz eleget, aki ismeretlen helyre távozott.

 c.) Tagot kizárni csak fegyelmi határozat alapján lehet.

A kizárás okai:

 • bűncselekmény elkövetése,
 • ha a tag az egyesületi tagsági jogviszonyából eredő kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti

A tag a közgyűlési kizáró határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért

d.) A tagság megszűnéséről a közgyűlés dönt

 

V.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

1. Az egyesület szervei és szervezeti egységei:

a.) az egyesület közgyűlése,

b.) az egyesület vezetősége,

c.) az egyesület ellenőrző bizottsága,

d.) vonuló önkéntes tűzoltó egységek,

e.) nem vonulós önkéntes tűzoltó egységek,

f.) az egyesület ifjúsági, gyermek tagozata

g.) nyugdíjas tagozat

2. Az egyesület önálló jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Vagyonát a gépjárműpark, nagy értékű tartós használatú felszerelések, a támogatások, adományok és a gazdálkodás bevételei alkotják.

3. Az egyesület-vezető szerveinek határozatai az egyesület minden tagjára és szervezeti egységére kötelezőek.

 

Az egyesület közgyűlése

a.) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot. A nem teljes jogú tagok a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vesznek részt. A közgyűlés nyilvános, azon bárki tanácskozási joggal részt vehet.

b.) A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A tisztségviselőket titkos szavazással választják meg. Határozatképességhez az egyesület teljes jogú tagjai legalább 50%+1 fő tagjának jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén, a közgyűlést 1 órán belül eredeti napirenddel ismételten össze kell hívni. Az így összehívott közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, de ezt az eredeti meghívóban a tagok számára rögzíteni kell.

c.) Az egyesület, ha közhasznú szervezetként működik köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni.

d.) A közhasznúsági melléklet elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

e.) Az ülések gyakorisága

A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Évenként beszámolót, 4 évenként pedig beszámolót és vezetőség választó közgyűlést kell tartani. A tagok egyharmadának indítványára az elnök 15 napon belül rendkívüli közgyűlést köteles összehívni.

f.) Az ülések összehívásának rendje:

A közgyűlést az elnök hívja össze.

Az értesítést, amely tartalmazza:

            - a közgyűlés helyét, idejét,

            - a napirendi pontokat,

a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal korábban kell a tagok részére megküldeni.

g.) A közgyűlésről hitelesített jegyzőkönyvet kell felvenni.

h.) A közgyűlés kizárólagos hatásköre

A jogszabályok és az alapszabály keretei között a közgyűlés határozatot hoz, illetőleg dönt az egyesületet érintő minden fontosabb ügyben. Így különösen:

Felmenti a régi vezetőséget, megválasztja az új vezetőséget a tisztségek megjelölésével, a tűzoltóparancsnokot, valamint a 3 tagú ellenőrző bizottságot 4 évenként,

megvitatja és jóváhagyja az egyesület éves munkatervét, költségvetését, vezetőség beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és elfogadja a zárszámadást,

dönt a tagok felvétele és a tagság megszűnése ügyében,

megvitatja a vezetőségnek a személyi ügyekkel kapcsolatos javaslatait és állást foglal azokban,

elbírálja a közgyűlésre érkezett indítványokat,

határoz az egyesületnek más tűzoltó egyesülettel történő egyesüléséről, az egyesület feloszlásáról,  és ez esetben az egyesületi vagyon hova fordításáról,

dönt a Szövetségi tagsági jogviszony létesítéséről,

határoz a hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben,

határoz más egyesületekkel történő együttműködésről, annak feltételeiről,

határoz az alapszabály módosításáról,

dönt a mindenkori éves tagdíjfizetés mértékéről és a kötelezettség megállapításáról,

megbízza az egyesület elnökét, a mindenkori együttműködési megállapodások megkötésére.

 

Az egyesület vezetősége

1. Az egyesület ügyeit két közgyűlés között a vezetőség intézi. A vezetőségnek az önkéntes tűzoltóparancsnok hivatalból tagja.

A vezetőszerv határozathozatalában nem vehet rész az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, (Ptk. mindenkori jogállása szerint) élettársa a továbbiakban együtt hozzátartozó, a határozat alapján.

            kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

            bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a

            társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás.

2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a.) a vezetőség elnöke, vagy tagja,

b.) a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik

c.) a szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás, illetve

d.) az a.,-c., pontban meghatározott személyek hozzátartozója

3. A vezetőség létszáma 5 fő.

Vezetőségi tisztségek:

            elnök

            titkár

            parancsnok

            vezetőségi tag

            vezetőségi tag

4. A vezetőségi ülést az egyesület elnöke hívja össze, a vezetőség valamennyi tagjának és az ellenőrző bizottság elnökének meghívásával. A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévenként ülést tart. A vezetőség bármely tagjának indítványára az elnök 15 napon belül, rendkívüli vezetőségi ülést hív össze. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a vezetőségi üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek.

5. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az itt lévő mondat, törölt rész. Határozatképességhez a vezetőség legalább 2 / 3 –ának jelenléte szükséges.

Szakmai feladat végrehajtásával kapcsolatos határozathozatalhoz az önkéntes tűzoltóparancsnok egyetértése szükséges.

6. A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben rögzíteni kell az ülés időpontját, tárgyát, a jelenlévők és a hozzászólók számát és a hozott határozatok szövegét.

7. A vezetőség felelős a közgyűlésnek az egyesület munkájáért

8. A vezetőség valamely tagjának lemondása, vagy elhalálozása esetén a tisztség betöltéséről a legközelebbi közgyűlés határoz.

9. Beosztásokhoz rendelt feladatok

10. További összeférhetetlenségi szabályok:

A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet legalább korlátozottan cselekvőképes (kivéve, ha cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta), aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és  

a./ magyar állampolgár

b./ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

c./ a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik

 

A vezetőség feladatai:

Előkészíti az éves költségvetés – beszámoló – közhasznúsági jelentés és a zárszámadási jelentés tervezetét és azt a közgyűlés elé terjeszti.

Ha közhasznúsági tevékenységet folytat, akkor a közhasznúsági jelentés tartalmazza:

            számviteli beszámolót,

            támogatások felhasználását,

            a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

            az önkormányzat és a pályázatokból kapott támogatás mértékét,

            az egyesület tevékenységéről szóló rövid tartalmú beszámolót.

a.) Az egyesület éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet,

b.) szoros kapcsolatot tart fenn a helyi gazdasági egységekkel, az Önkormányzattal és a Békés megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal,

c.) megszervezi a tűzoltási és a kárelhárítási feladatok ellátását, az egyesület tagjainak riasztását, biztosítja a kivonulás feltételeit, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervben foglalt feladatok végrehajtását, 

d.) megszervezi felkérés alapján a rendezvények biztosítását,

e.) megszervezi tagjainak szakmai képzését, továbbképzését, tűzoltási gyakorlatait, továbbá segítséget nyújt a helyi és a magasabb fokozatú tűzoltóversenyek megszervezéséhez,

f.) klub és egyesületi napokat, jubileumi ünnepségeket rendez,

g.) elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a beszámolókat, javaslatokat, határozati javaslatokat,

h.) gondoskodik új tagok / teljes jogú, pártoló, gyermek, ifjúsági és nyugdíjas / szervezéséről, előkészíti továbbá a tagság megszűnésével kapcsolatos ügyeket, határoz a hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben,

i.) biztosítja a rendelkezésre bocsátott ingatlanokat, helyiségeket, tűzvédelmi felszereléseket, eszközök, készülékek stb… , állagmegóvását, rendeltetésszerű használatát, kezdeményezi karbantartásukat, időszakos ellenőrzésüket, javításukat,

j.) javaslatot tesz az egyesület céljaira szükséges költségvetési előirányzatok, költségek biztosítására az önkormányzat felé, a vonatkozó pénzügyi terv / költségvetés / összeállításához,

m.) vezeti az egyesület szolgálati könyveit, nyitó, egységkönyv, pénztárnapló, ellenőrzési könyv, stb… / és okmányai / és intézi az egyesület levelezését.

 

Az egyesület elnöke:

Tevékenységét társadalmi munkában látja el.

a.) Képviseli az egyesületet civil, szakmai és gazdasági fórumokon,

b.) felügyel az egyesület alapszabályszerű működésére,

c.) felügyeletet gyakorol a vezetőségi tagok tevékenysége felett, irányítja tevékenységüket,

d.) összehívja a vezetőségi üléseket, és a közgyűlést, azokon elnököl, gondoskodik a taggyűlés és a vezetőségi ülés jegyzőkönyveinek legalább az ülést követő 15 napon belüli elkészítéséről,

e.) Az itt lévő mondat, törölt rész.

f.) kiadmányozza az egyesület leveleit,

g.) jogosult pénztár és leltár vizsgálatot tartani,

h.) utalványozza a kiadásokat az egyesület költségvetésének megfelelően, attól való eltérés esetén a vezetőség hozzájárulásával.

 Az elnök akadályoztatása esetén az általa megbízott vezetőségi tag – a részére adott írásos meghatalmazás alapján – látja el jogkörét.

 

Az egyesület titkára

Tevékenységét társadalmi munkában látja el

a.) Az elnök akadályoztatása esetén, írásos meghatalmazás nélkül, az elnök feladatkörét és az egyesület képviseletét csak az egyesület tűzoltó parancsnokával együttesen látja el a civil, szakmai és gazdasági fórumokon,

b.) intézi az egyesület ügyeit, levelezését, gondoskodik az egyesülethez érkező iratok, levelek elintézéséről és a vezetőséggel ismerteti azokat,

c.) vezeti az egyesületi ülések jegyzőkönyveit,

d.) kezeli az egyesület irattárát és bélyegzőjét, ellenjegyzi a pénztári bizonylatokat, vezeti a tagok nyilvántartását.

 

Az egyesület tűzoltó parancsnoka:

Tevékenységét társadalmi megbízásként látja el

a.) Szakmai elöljárója az egyesület tagjainak, az elnökkel mellérendeltségi viszonyban áll,

b.) képviseli az egyesületet szakmai ügyekben, a különböző szakmai jellegű megbeszéléseken, beszámolókon, parancsnoki értekezleteken, továbbképzéseken, stb…,

c.) vezeti az egyesületet a díszelgések, az alakzatban történő kivonulások, a különböző fokozatú tűzoltóversenyek, tűzoltórendezvények stb… alkalmával,

d.) megszervezi, irányítja és ellenőrzi az egyesület szakmai tevékenységét,

e.) közvetlenül vezeti –az állami tűzoltóság kiérkezéséig- a tűzoltási gyakorlatokat, illetőleg a tűzoltást, kárfelszámolást,

f.) irányítja, ellenőrzi az egyesület gyermek és ifjúsági tűzoltószakkörök tűzvédelmi tevékenységét,

g.) közvetlenül irányítja a parancsnok helyettes és az egyesületi szakkörök tevékenységét,

h.) gyakorolja a részére meghatározott fegyelmi jogkört.

 

Az egyesületet ellenőrző bizottsága

Az egyesület ellenőrző bizottsága 3 főből áll.

Tagjai:

 • ellenőrző bizottság elnöke
 • ellenőrző bizottság tagja
 • ellenőrző bizottság tagja

Az egyesület ellenőrző bizottságának működése:

 1. Az ellenőrző bizottsági ülést a bizottság elnöke hívja össze, a bizottsági tagok és az egyesületi titkár meghívásával. A bizottság szükség szerint, de legalább negyedévenként ülést tart. A bizottság bármely tagjának indítványára az elnök 15 napon belül, rendkívüli bizottsági ülést hív össze. Az egyesület titkára az üléseken jegyzőkönyv-vezetési joggal vesz részt.

Az értesítést, amely tartalmazza:

                                   - a bizottsági ülés helyét, idejét,

                                   - a napirendi pontokat,

a bizottsági ülés időpontja előtt, legalább 15 nappal korábban kell a tagok és a titkár részére megküldeni.

 1. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképességhez a bizottság mindhárom tagjának jelenléte szükséges.
 2. A bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben rögzíteni kell az ülés időpontját, tárgyát, a jelenlévők számát és a hozott határozatok szövegét.
 3. A bizottság valamely tagjának lemondása, vagy elhalálozása esetén a tisztség betöltéséről a legközelebbi közgyűlés határoz.
 4. A bizottság, felelős az egyesület pénzállományának ellenőrzéséért.

a.) Rendszeresen ellenőrzi az egyesület ügyvitelét és az ügyrend megtartását,

b.) háromhavonként tételesen ellenőrzi az egyesület pénztári okmányait, és a pénzállományt,

c.) ellenőrzi a tagsági díjak befizetését,

d.) vizsgálja az éves költségvetés felhasználását, és a következő évi költségelőirányzatot, észrevételeit az egyesület elnökének írásban benyújtja,

e.) a bizottság vezetője állandó meghívottként részt vesz a vezetőségi üléseken. A bizottság vezetője és tagja vezetőségi tag nem lehet.

 

Személyi feltételek, szakkör

Tevékenységüket társadalmi munkában látják el.

Önkéntes tűzoltási feladatokat az láthat el, aki 18. életévét betöltötte, egészségileg alkalmas a tűzoltási szolgálat ellátására, és rendelkezik a beosztásához szükséges szakmai ismeretekkel.

a.) Az egyesület által gyermek és ifjúsági tűzoltó szakkör szervezhető. A szakkör szervezéséhez az egyesület közgyűlésének hozzájárulása szükséges.

b.) A szakkör vezetője csak az egyesület tagja lehet. A szakkör vezetője az önkéntes tűzoltóparancsnoknak közvetlen alárendeltje

c.) A szakkör tevékenységét, feladatai jogait a közgyűlés határozza meg

 

VI.

AZ EGYESÜLET SZAKMAI FELÜGYELETE

Az egyesület tűzvédelmi feladatai szakmai felügyeletét a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el.

 

VII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Anyagi vonatkozású kötelezettségek

Az egyesület anyagi vonatkozású kötelezettségeiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel.

 2. Az egyesület megszűnik:

            a) ha megszűnését a közgyűlés, kétharmad szótöbbséggel kimondja,

            b) ha más társadalmi szervezettel való egyesülésről dönt a taggyűlés,

            c) feloszlatással,

            d) megszűnésének megállapításával.

Az egyesülete megszűnését követően, az ingó vagyonát képező felszerelések, gépjárművek, berendezések a Békés Megyei Tűzoltó Szövetséghez kerüljenek, még ingatlant képző vagyona a helyi Önkormányzathoz kerüljön.

Megszűnés esetén - a hitelezők kielégítése után-, vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a legfelsőbb szerveknek döntése szerint kell rendelkezni.

A feloszlatás vagy megszűnés megállapítása esetén a vagyon hovafordításáról a mindenkori törvényi rendelkezéseibe foglaltak a meghatározóak.

3. Fegyelmi vizsgálat

Fegyelmi vizsgálatot kell indítani az egyesület azon tagja ellen:

 1. akit a bíróság államellenes, ifjúságellenes, vagy nyereségvágyból elkövetett bűncselekményért jogerősen elítélt,
 2. akinek magatartása ellentétben áll az egyesület célkitűzéseivel, nem tartja meg az alapszabályban foglaltakat, sérti az egyesület érdekeit, vagy tevékenységét akadályozza,
 3. aki az önkéntes tűzoltói magatartással, illetőleg az egyenruha tekintélyével össze nem egyeztethető tevékenységet folytat.

A fegyelmi vizsgálatot az egyesület vezetősége folytatja le, amely döntést írásba kell foglalnia. A vezetőség határozata ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közgyűléshez lehet fellebbezést benyújtani

 

4. Fegyelmi fenyítések

            a) parancsnoki figyelmeztetés

            b) vezetőségi feddés

            c) közgyűlési megrovás

            d) viselt tisztségből való leváltás

            e.) kizárás a közgyűlés által

 A fegyelmi fenyítés ellen, az a., és b.,pontokban meghatározott esetekben, a közgyűlés, a c., és e., esetén a jegyzőhöz, a c., és d., pontok esetén pedig a kinevezésre jogosult felettes szervhez lehet fellebbezni. A fenyítés kihirdetése után, a személyi nyilvántartásba, fel kell jegyezni.

5. Az alapszabályban nem szabályozott kérdések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó jogszabályokban, rendelkezésekben foglaltak az irányadók /Ptk, a tűzvédelmi törvény és az egyesületi törvény rendelkezései/.

6. Dokumentálás

 1. A közgyűlésről, vezetőségi ülésről, ellenőrző bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jkv. tartalmazza az ülés helyét, idejét, a határozatok tartalmát, időbeli és területi hatályát, a szavazás eredményét / támogatók, ellenzők és tartózkodók számát /.
 2. A vezető szerv döntéséről készült jegyzőkönyvet az egyesület szertárában, hirdető táblán közzé kell tenni. Az érintettekkel írásban az ülést követő 8 napon belül közölni kell.
 3. Az egyesület működése során a vezető szervek üléséről keletkezett iratokat, jkv.-et az egyesület irattárában kell elhelyezni. Az iratokat 5 éven keresztül, meg kell őrizni. Az irattárba elhelyezett iratokba az elnök, vagy a parancsnok engedélyével bárki betekinthet, a rá vonatkozó iratokról, másolatot készíthet.
 4. Az egyesület működéséről – szolgáltatásainak, igénybevételének módjáról az Önkormányzat mindenkori hivatalos lapjában megjelenteti.

Jelen módosított alapszabályt az egyesület 2013. augusztus 2. napján megtartott közgyűlésén a tagság egyhangúlag (11 fő), ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Kötegyán, 2013.08.02.

 

Szűcs János

Egyesület elnöke

 

 

                           Molnár Kata                                                    Sarkadi Dániel

                        Egyesület titkára                                          Egyesület parancsnoka